About Nguyễn Minh Hoàng

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng hiện đang công tác tại Phòng Hợp tác Đối ngoại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng nhận bằng Thạc sĩ về Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông tại Đại học Trento theo học bổng của chính phủ Ý. Với nền tảng vững chắc về công nghệ, thạc sĩ đã tích cực làm việc với các trường đại học đối tác kỹ thuật khác nhau để thiết lập các dự án chung cùng với Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các mối quan tâm nghiên cứu của thạc sĩ bao gồm số hóa, quản lý và phân tích dữ liệu, lãnh đạo và quản trị trong giáo dục đại học.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng là trợ lý nghiên cứu cho dự án ViVEXELT.