About Jenny Wells

Thạc sĩ Jenny Wells

Thạc sĩ Jenny Wells đã làm việc trong lĩnh vực Giảng dạy Tiếng Anh từ năm 2007 và đã giảng dạy nhiều chương trình tiếng Anh khác nhau bao gồm tiếng Anh cho mục đích học thuật (English for Academic Purposes – EAP), tiếng Anh cho người sử dụng ngôn ngữ khác (English for Speakers of Other Languages – ESOL) và tiếng Anh chuyên ngành (English for Specific Purposes – ESP) mà cụ thể là tiếng Anh cho ngành hàng không. Kể từ năm 2018, Thạc sĩ đã làm giảng viên về EAP tại Đại học Coventry sao khi tốt nghiệp loại ưu chương trình Thạc sĩ về Giảng dạy Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ học Ứng dụng tại Đại học Coventry. Các lĩnh vực nghiên cứu của thạc sĩ bao gồm giao tiếp giữa các nền văn hóa và thúc đẩy các kỹ năng với học sinh trong lớp học.

Thạc sĩ Jenny Wells tốt nghiệp Đại học Oxford và theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực logistics, trước khi chuyển sang lĩnh vực giảng dạy. Thạc sĩ thường xuyên rút ra những kinh nghiệm kinh doanh của bản thân để cung cấp thêm các thông tin và nâng cao hoạt động giảng dạy.

Thạc sĩ Jenny Wells là trợ lý nghiên cứu cho dự án ViVEXELT.